Ändring i lägenhet

Regler för ändring i lägenhet

För att du ska få lov att göra väsentliga ändringar i din lägenhet, måste du anmäla detta till styrelsen, som ska godkänna de planerade ändringarna. Vissa ändringar innebär att du också, enligt plan- och bygglagen måste göra bygganmälan hos kommunen minst tre veckor före byggstart. Det är din skyldighet att undersöka om sådan bygganmälan behöver göras.

Vad är väsentliga ändringar?

Väsentliga ändringar är bl a sådana som påverkar bärande konstruktioner, som avsevärt förändrar planlösningen, eller som påverkar ventilation, vatten och avlopp. Köksventilation med motordriven frånluft får inte anslutas till fastighetens ventilationssystem. Passiv fläktkåpa utan motor eller kolfilterfläkt med motor som inte ansluts direkt till ventilationssystemet går bra.

Om du är osäker på huruvida en vägg är bärande eller inte, måste du inhämta uppgift via styrelsen eller byggnadsnämnden.

Viktigt att veta

  • Icke bärande innerväggar får du ändra, så länge det inte påverkar fastigheten enligt ovan.
  • För att undvika framtida vattenskada och vara säker på att försäkringar gäller, måste du vid renovering/ombyggnad i våtrum följa Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV), samt råd och anvisningar för vattenskadesäkert byggande enligt Golvbranschens våtrumskontroll (GVK).
  • Ombyggnad eller andra ingrepp i elsystem får endast utföras av behörig elektriker. Ska du göra ombyggnad som påverkar fastighetens stigarledning, elcentral eller det ordinarie nätet, måste den först dokumenteras på ritning och godkännas av styrelsen.
  • Ombyggnad av fastighetens vvs-system får endast utföras av för uppgiften utbildad och godkänd person. Även i detta fall behövs styrelsens medgivande.
  • Du får inte sätta igen befintlig ventilation, eller ändra till annan typ av ventilation. Du får inte ansluta spisfläkt med motor till utluftskanalen. Kolfilterfläkt som inte ansluts till utluftskanalen får installeras, eller passiv fläktkåpa utan motor. Om det inte finns ventilationsdon för självdragsluften, måste sådant installeras.
  • Tänk på att inte störa dina grannar i samband med ombyggnad. Anslå gärna information i porten innan du sätter igång. Ombyggnadsarbetet får inte utföras på kvällar och nätter.

Det är du som lägenhetsinnehavare som ansvarar för att ditt byggavfall forslas bort. Byggsopor får inte läggas i föreningens grovsoprum och inte heller belamra gemensamma utrymmen, såsom trapphus, källargångar eller gård.

Om du använder byggsopsäckar på gatan är det ditt ansvar att se till att dessa forslas bort omgående. Man kan också skaffa tillstånd från polisen för att de ska få stå kvar, t ex över helgen.

Här finner du en blankett för ansökan om tillstånd att genomföra ändring i lägenhet.